ទូរស័ព្ទចល័ត
០០៨៦-១៨៦៣១៧២១១១០
ទូរស័ព្ទមកយើង
០០៨៦- (០) ៣១៧-២៦៧១៩២៩
អ៊ីមែល
hbcymj@qq.com

ផលិតផល​របស់​ពួក​យើង

អង្គហេតុពិត

យើងមានអង្គហេតុទំនើបមួយចំនួននៅទីនេះ

 • InvestmentInvestment

  ៥ លានដុល្លារអាមេរិក

  ការវិនិយោគ

 • HistoryHistory

  ១០ ឆ្នាំ +

  ប្រវត្តិសាស្រ្ត

 • MarketMarket

  សកល

  ទីផ្សារ

ពាក្យសុំ